ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล๊อกผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันพฤหัสบดี

การสร้างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน

.....วันนี้คณาจารย์ข้าราชการและนักการศึกษาได้มาเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก.........................

วิชาการผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา!!

รหัสวิชา 1033505 จำนวน 3(2-2) "ภาคเรียนที่3/2550"
อาจารย์ผู้สอน : อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย Tel.089-8216240

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการใข้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ ฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอในการเรียนและการเผยแพร่

วัตถุประสงค์ "เมื่อผู้เรียน เรียนจบเนื้อหาบทเรียนแล้วจะมีพฤติกรรมที่เป็นความสามารถดังนี้"
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
2. มีเจตคติที่ดีต่อการผลิตและการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียได้
4. ประยุกต์ใช้สื่อมัลติมีเดียกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีทักษะในการนำหลักการและกระบวนการเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหาบทเรียน
•หน่วยที่ 1 มัลติมีเดียคืออะไร
•หน่วยที่ 2 บทบาทของมัลติมีเดียกับการเรียนรู้
•หน่วยที่ 3 การวางแผนในการผลิตมัลติมีเดีย
•หน่วยที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตมัลติมีเดีย
•หน่วยที่ 5 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตมัลติมีเดีย
•หน่วยที่ 6 การนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การศึกษา ค้นคว้า ทำรายงาน
3. การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนหลายรูปแบบ
5. การผลิตและนำเสนอผลงาน

"การวัดผลและการประเมินผล"

1. การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน..............10%
2. การทำรายงาน................................................10%
3. การผลิตสื่อ "เว็บบล็อค"................................20%
4. วิเคราะห์เว็บไซท์............................................20%
5. สอบระหว่างภาคเรียน.....................................20%

6. สอบปลายภาคเรียน........................................20%
รวม 100%

เกณฑ์การประเมินผล
หลังจากรวมคะแนนทั้งหมดแล้วจึงนำมาประเมินผลโดยเทียบค่าคะแนนดังนี้
ค่าระดับคะแนน A คะแนน 80 ถึง 100 คะแนน
ค่าระดับคะแนน B+ คะแนน 75 ถึง 79 คะแนน
ค่าระดับคะแนน B คะแนน 70 ถึง 74 คะแนน
ค่าระดับคะแนน C+ คะแนน 65 ถึง 69 คะแนน
ค่าระดับคะแนน C คะแนน 60 ถึง 64 คะแนน
ค่าระดับคะแนน D+ คะแนน 55 ถึง 59 คะแนน
ค่าระดับคะแนน D คะแนน 50 ถึง 54 คะแนน
ค่าระดับคะแนน E คะแนน 0 ถึง 49 คะแนน

เกร็ตความรู้ ....หากอยางเก่ง ...."Ghapic design"...

...."Ghapic design"... อยากเก่ง ต้องรู้จักการดูแบบบ่อยๆๆ ศึกษาเรียนรู้งานต่างประเทศหรืองานออกแบบสวยๆ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ การออกแบบหากคุณเก่งได้ สามารถสร้างสรรค์งานทุกอย่างได้ พร้อมแนวคิดหรือการสร้างสรรค์งานสำคัญมากที่สุด ไม่ว่าคุณจะออกแบบด้วยโปรแกรมอะไรหรือมีอะไรมาใหม่ๆ ก็ไม่ต้องกลัว ขอให้คุณมีแนวคิดหรือวีธีการที่ดี ก็สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแน่นอน

...เว็บไซต์ที่น่าสนใจในใช้ลิงค์ทำ บล็อก นักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้ดังนี้...........

http://cartoon.siamha.com/ เป็นภาพการ์ตูนต่างๆ

http://www.easy-poll.com/counters/ เป็นตัวเลขจำนวนผู้เข้าชม

http://www.rockyou.com/photofx/ ทำสไลด์สวยๆ ให้ดูดแปลกตา

http://www.rockyou.com/ สไลด์ที่น่าสนใจอีกเว็บหนึ่ง

http://www.clocklink.com/ เป็นนาฬิกาที่ใช้ดูเวลาในบล็อก

http://www.free-blog-content.com/ ปฏิทินประจำปี 2008 แต่งเว็บบล็อก

http://www.hitcountersite.com/ แทรกจำนวนผู้เข้าชมสวยๆลองเลือกดู

http://www.codetukyang.com/java/ รวมฟรีของ java นะค้นหาได้ตามสบาย

http://www.zabzaa.com/java/default.htm รวมฟรีของ java อีก 1 เว็บที่น่าสนใจ ลองเข้าไปดูนะเด็กๆ

http://www.zalim-code.com/day.htm รวมฟรีนาฬิกาสวยๆ และภาพที่โดนใจ

http://my.dek-d.com/writer/story/viewlongc.php?id=280176&chapter=345 กล่อง comment ไว้โพสเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น

http://sukumal.brinkster.net/meaploy/angel/color.html

โค๊ตในการเปลี่ยนสีตัววิ่ง
ลองดูได้นะคะ..โดย สุจิตตรา จันทร์ลอย


นางฟ้าเหลือน้อย

comment กันหน่อยนะคะ